Verslag Gebiedscommissie 12 december 2017

Het eerste punt van de agenda van deze vergadering van de gebiedscommissie betrof de uitputting van het budget voor bewonersinitiatieven 2017. Hieruit bleek dat er dit jaar zoveel initiatieven waren ingediend én gehonoreerd dat er zelfs een negatief saldo resteerde. Geen probleem, want door de ontschotting van de verschillende budgetten, waaronder die voor participatie, leverde dat negatieve saldo geen financiële problemen op.

De grondwater en funderingsproblematiek is voor een groot deel van met name Hillegersberg een belangrijk onderwerp en een prioriteit in het WijkActiePlan Hillegersberg. Zo stemde de commissie in met een tweetal bijdragen van respectievelijk € 10 000 en € 6 500 ten behoeve van een Uitvoeringsprogramma Duurzaam Grondwaterbeheer 2017-2019 (project Statenlaankwartier en de Laantjes) en het project Oud-Hillegersberg, beiden onderdeel van het Hillegersberg UitvoeringsProgramma (HUP). Het project voor de Bloemenbuurt wordt volledig gefinancierd door de gemeente.

Hierna kwam een voorstel voor een onderzoek naar de uiterst complexe situatie aan de Diamantweg aan de orde. Kort samengevat levert de noodzakelijke vervanging van het riool daar grote problemen op voor de niet onderheide panden aan de westzijde, terwijl de huizen aan de oostzijde juist weer te maken hebben met funderingsrisico’s als gevolg van een te lage grondwaterstand. De commissie besloot na een lange en vooral technische discussie een bedrag van circa € 17 500 beschikbaar te stellen voor een inventariserend onderzoek door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan dan worden bepaald welke oplossing het beste is. De heer Jan Cees van Duin bedankte hierna in zijn inspreekbijdrage de commissie voor de mogelijkheid het door hem geschreven boek over de Hillegersbergse kunstenaar Herman Bieling te kunnen uitgeven.

Na de pauze kwam een ander heikel onderwerp in het Kleiwegkwartier aan de orde. De kwestie van de invoering van wel of geen betaald parkeren in dat gebied. De gehouden enquête onder de inwoners en bedrijven in het Kleiweg had een zeer hoge respons, maar het was vooral de vraag wanneer deze uitkomst, waarvan de commissie zelf ook nog amper kennis had kunnen nemen, openbaar zou worden gemaakt. Verschillende commissieleden, waaronder die van Bewoners!HiS, drongen omwille van transparantie aan op een zo spoedig mogelijke publicatie. Ton van Eijsden vond het onacceptabel dat de bewoners die nota bene zelf aan dit draagvlakonderzoek hadden bijgedragen nog enige tijd in het ongewisse zouden worden gelaten over de uitkomsten ervan. Uiteindelijk werd na enige discussie besloten het proces dat tot een advies van de commissie zou moeten leiden te versnellen en volgende week de uitkomsten van dat draagvlakonderzoek te openbaren, waarna een werkgroep-je, waarin Jan Pierweijer namens Bewoners!HiS zitting heeft, samen met bewonersvertegenwoordigers in een brainstormsessie bijeenkomen met de vraag hoe nu verder te gaan. Eind januari hoopt de commissie dan een definitief advies richting college te kunnen versturen. De toekenning voor de subsidie voor de verschillende bewonersorganisaties leverde minder discussie op. De erkenning van deze organisaties en vooral hun activiteiten en inbreng was unaniem.

Een voorstel van Bewoners!HiS om het Gedenkbos in het Schiebroeksepark uit te zonderen van het in dit park geldende loosloopgebied voor honden werd met grote meerderheid aangenomen. Dit voor-stel was ingegeven door de wens van de gelijknamige stichting omdat een kleine groep hondenbezitters zich kennelijk onvoldoende bewust is van deze bijzondere plek en hun honden zelfs vernielingen laten aanrichten. Handhaving en in elk geval het aanspreken van deze groep wordt met deze beperking een stuk makkelijker.

Een ander voorstel van Bewoners!HiS betrof een advies om de waarschuwingslichten voor fietsers op de Molenlaan bij de Burgemeester F.H. van Kempensingel te laten herstellen. Bij graafwerkzaamheden zou een kabel kapot zijn getrokken. Echter reparatie bleef uit en de verschillende gemeentelijke diensten bleven maar naar elkaar wijzen omdat het onderhoud ervan kennelijk niet (goed) was geregeld. De commissie had er minder moeite mee en drong met een unaniem advies aan de wethouder er op aan om de zaak zo snel mogelijk te regelen.

Aan het einde van de vergadering werd door de commissie afscheid genomen van gebiedsdirecteur André Hammink die per 1 januari 2018 een functie krijgt als rayondirecteur in een ander deel van Rotterdam. Met enkele presentjes en lovende woorden aan zijn adres nam de commissie node afscheid van een actieve, bevlogen en bewogen gebiedsdirecteur. De heer Hammink wist niet alleen de soms aanwezige tegenstellingen binnen de commissie in goede banen te leiden en leiding te geven aan de met capaciteitsgebrek lijdende ambtelijke ondersteuning, maar bemoeide zich ook en over het algemeen met succes inhoudelijk met een aantal belangrijke dossiers. Die kwaliteiten combineerde hij met een aimabele persoonlijkheid. Zijn vertrek is dan ook zonder meer een verlies voor Hillegersberg-Schiebroek.