Bewoners!HiS & parkeerproblematiek Plaswijckpark

Al sinds dat de ingang van Plaswijckpark verplaatst is van de C.N.A. Looslaan naar de Ringdijk waarschuwen omwonenden voor parkeerproblemen en proberen zij daarover met Plaswijck en gemeente in gesprek te komen èn te blijven. Want de eerste besprekingen liepen op niets uit en pas toen de gemeente drie jaar geleden een informatie-avond organiseerde om over uitbreiding van het parkeerterrein te praten kwam er weer contact. Al op die eerste info-avond bleek dat de gemeente hopeloos achterliep in zijn informatie: men dacht serieus het parkeerprobleem op te kunnen lossen met de aanleg van 32 extra parkeerplaatsen. Wat bleek: de gemeente werkte nog met cijfers uit 2011! dat Plaswijckpark in de tussentijd gegroeid was van 150.000 naar 450.000 bezoekers per jaar, dàt was de gemeente kennelijk ontgaan. En bijna al die mensen komen per auto naar het park, zodat 32 plaatsjes erbij echt geen oplossing was. Behalve die auto’s was er trouwens nog een probleem dat de gemeente niet voorzien had: al die bussen die na afloop van een schoolreisje allemaal tegelijk weer willen vertrekken. Soms staan er wel meer dan tien tegelijk op de parkeerstrook, op de rijbaan en zelfs op het fietspad tegenover de ingang. Dat levert heel wat onveilige situaties op.

Bewonersorganisatie Leven-in-Schiebroek (LiS) heeft samen met en de actiegroepen BOPP (bewoners tegen parkeeroverlast Plaswijckpark) en geen P in het P (Parkeren in het Park) zich ingezet om tot een oplossing voor de situatie te komen. Er kwam een klankbordgroep waarin met de gemeente over de problemen en mogelijke oplossingen gesproken werd en uit die klankbordgroep een beheerscommissie die mogelijke verkeersmaatregelen beoordeelde om de situatie veiliger te maken en de verkeersstroom in te dammen. In beide commissies is LiS actief om te helpen tot een blijvende oplossing te komen en in de tussentijd via beheersmaatregelen Schiebroek leefbaar en verkeersveilig te houden. En natuurlijk richt LiS zich via Bewoners!HiS ook tot de gebiedscommissie en tot de gemeente door in te spreken op vergaderingen en de aandacht te blijven vestigen op de parkeerproblematiek.

De gebiedscommissie heeft inmiddels, krachtig hierin gesteund door Bewoners! HiS, een advies opgesteld naar de wethouder. Die had gevraagd om de mening van Schiebroek over het aanleggen van een parkeerterrein. Het antwoord was duidelijk: Schiebroek wenst niet dat het openbare groen van Schiebroek wordt opgeofferd voor een particuliere parkeervoorziening. Plaswijck heeft eigen grond waarop die kan worden aangelegd. Dat werd dan ook het advies naar de wethouder toe: beslis voor aanleg van een parkeervoorziening op een gedeelte van het tennispark van Plaswijck. Dat is niet de goedkoopste oplossing, maar in de ogen van LiS en de Schiebroekse bewoners wel de beste.

De wethouder aarzelt nog altijd om tot een besluit te komen. LiS, samen met Bewoners! HiS aarzelt echter niet om beheersmaatregelen te laten nemen, handhaving te eisen en bovenal de gemeente/ wethouder te blijven overtuigen van de noodzaak om tot een definitieve oplossing te komen. Een oplossing die Schiebroek leefbaar houdt!