Verslag Bewoners!HiS overleg 14 februari 2018


Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 1. Agenda2 maart bezorging stempassen
  – 21 maart stemmen
  – 22 maart centrale stemopneming
  – 23 of 26 maart dag van kennisgeving
  – 28 maart afronding geloofsbrievenonderzoek
  – 29 maart dag van af/aantreden
  – 3 of 5 april dag van acceptatie
 2. Verspreiding flyer poster: het drukwerk wordt afgeleverd bij bewonersorganisatie 110-Morgen. Iedere organisatie haalt het zelf af en verspreid in de eigen wijk.

Mededelingen

 1. Leven-inSchiebroek heeft een nieuwe penningmeeste: Gerard Kolner
 2. Binnenkort is er overleg tussen Stadsontwikkeling en de gebiedscommissie over het Cosseeterrein
 3. De bouwvergunning voor opbouw Reumaverpleeghuis is afgegeven.
  Naar aanleiding van de discussie over bestemmingsplan Terbregge; binnenkort wordt door de gemeente Rotterdam een gebiedsvisie ontwikkeld. Aandachtspunt is dan het bouwen in groen, dat haaks staat op de bestemmingsplannen in het gebied.
 4. De brug over de Erasmussingel is niet geschikt voor visueel gehandicapten, zelfs gevaarlijk. Hierover heeft een bewoner van het Kleiwegkwartier ingesproken bij de Gebiedscommissievergadering van januari. Stadsbeheer heeft noodmaatregelen genomen naar aanleiding hiervan. Stadsontwikkeling heeft bij het ontwerp van de nieuwe brug niet normen in acht genomen voor wat betreft gehandicapten. De BOK stuurt hier brief over aan wethouder.
 5. Betaald parkeren Kleiwegkwartier: de Gebiedscommmissie stemt toch voor betaald parkeren ondanks uitslag draagvlakonderzoek. Hier was een duidelijke meerderheid van de bewoners tegen betaald parkeren. Dit ondermijnt geloofwaardigheid van enquĂȘtes en de gebiedscommissie. Hiermee vertegenwoordigd de gebiedscommissie stem van de bewoners niet.
 6. Reactie wethouder met betrekking tot parkeren Plaswijckpark: het advies van de gebiedscommissie wordt overgenomen!

Van de Gebiedscommissie

 1. Initiatief Diner Chantant komt opnieuw in de commissie
 2. Financiering kunstwerk Terbregge’s Belang wordt aangevraagd, Bewoners!HiS stemmen voor
 3. Het wijkaanpakplan Schiebroek-Zuid komt ter bespreking in de commissie. Bewonersorganisatie Leven-in-Schiebroek heeft de nodige kanttekeningen hierbij, vooral vanwege innerlijke tegenstrijdigheden, de daarin genoemde ambitieuze doelstellingen, zonder benoeming door wie en hoe.
 4. Het voorlopig inpassingsplan Kleiweg (RET-terrein) stuit op verkeerstechnische bezwaren. Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier meldt dat de bewoners voor dit plan hebben gekozen, omdat het de minste parkeerplaatsen kost. Bewoners!HiS is akkoord, maar zal kritische vragen stellen over de veiligheid.

Naar de Gebiedscommissie

 1. Bewoners stellen dat klagen via 14010 of BuitenBeterapp niet werkt. Kan de commissie iets doen? Er zullen eerst concrete voorbeelden worden verzameld, voor dit wordt ingebracht in de commissie
 2. Er is onduidelijkheid over de sanering veenput:neemt Rotterdam het laatste stuk (vervuiling op particulier terrein) voor eigen rekening?