Verslag Gebiedscommissie 16 oktober 2018

Omdat de verbouwing van het gebiedskantoor aan de Argonautenweg nog niet gereed is vond de vergadering van de gebiedscommissie opnieuw plaats in Lommerijk aan de Straatweg. Een kort verslag van deze vergadering die weinig spectaculaire agendapunten bevatte.

Als eerste kwam een inspreekster uit 110-Morgen aan het woord, die melding maakte van het feit dat het gemeentelijk hondenbeleid in het gebied nog (lang) niet op orde was. Zo blijken ambtenaren en vooral handhavers niet altijd op de hoogte te zijn van de juiste regelgeving en staan er verbodsborden op onjuiste plaatsen. Zo zijn er in 110-Morgen verbodsborden geplaatst in losloopgebieden en wordt elders door ambtelijke diensten aangegeven dat er een losloopgebied is terwijl er een aanlijn- en opruimplicht geldt volgens de kaart van diezelfde gemeente. Uitgedeelde bekeuringen moeten later weer worden ingetrokken, kortom onduidelijkheid alom en werk aan de winkel voor de ambtenaren.

Een vertegenwoodiger van de directie Veilig maakte de commissie er vervolgens op attent dat de tweejaarlijkse herijking van de horecanota er aan zat te komen, zodat men zich daar alvast op kon oriënteren. De subsdieaanvraag voor de Sinterklaasintocht in Hillegersberg gaf aanleiding tot enkele kritische vragen en vooral de op het oog relatief geringe financiële bijdrage van de winkeliers die anderzijds wel hadden aangegeven een kwalitatief hoog Sinterklaasfeest te ambiëren. Een mogelijke discussie naar aanleiding van een door een vertegenwoordiger van Groen Links gestelde vraag over de kleur van Zwarte Piet werd door de voorzitter afgekapt omdat hij van mening was dat zo’n discussie niet thuis hoorde in deze commissie. De overige commissieleden gingen daarin mee.

Nadat de vertegenwoordiging van de jubilarissen en het agendaschema voor 2019 waren vastgesteld werd de bewonersinitiatievendag geëvalueerd. Ook het door vrijwel de gehele commissie bijgewoonde bezoek aan de op stapel staande verhuizing van de Mythylschool en het Rijndam naar de voormalige locatie van het Noordrand college aan de Hazelaarweg en de nieuwbouw van het Wolfert Dalton aan de Argonautenweg werd nabesproken. Conclusie was dat deze excursie veel nieuws en enkele interessante aandachtspunten had opgeleverd.

De overlast op de Meidoornweide lijkt iets te zijn verminderd door de getroffen maatregelen. In samenspraak met de bewoners blijft men voorlopig het probleem nog monitoren. De heer De Hoog meldde vervolgens nog even dat hij bij de raadscommissie had ingesproken over enkele door de commissie uitgebrachte adviezen over verkeerssituaties, waaronder die op de Abeelweg. Na de gebruikelijke agendapunten, zoals het activiteitenoverzicht en de uitputting van het participatietraject te hebben gememoreerd kon de voorzitter even na 22.00 uur de vergadering sluiten.