Verslag vergadering gebiedscommissie 22 januari 2019

Gewoontegetrouw begon de vergadering met enkele insprekers. 

Zo vroegen bewoners van De Meijburg via Marijke van Seventer, voorzitter van de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek, aandacht voor het jarenlange achterstallig onderhoud van de bomen in het plantsoen tussen hun flat en die van Borghave. Sommige bewoners zitten noodgedwongen ook op zomerdagen met het licht aan. Ook levert dood hout gevaarlijke situaties op. Het probleem schijnt vooral van budgettaire aard te zijn. Gemeentewerken is wel genegen onderhoud te plegen maar zegt daarvoor geen geld te hebben. De gebiedscommissie beloofde deze kwestie bij de wethouder aan te kaarten.

Sandra van der Lubbe van de bewonersorganisatie 110-Morgen had wethouder Arno Bonte verzocht om opnieuw en nu in de zomermaanden een ultrafijnstofmeting door DCMR te laten uitvoeren onder de aanvliegroute van het vliegveld. De wethouder bleek daartoe genegen, maar zou een daartoe strekkend advies van de gebiedscommissie op prijs stellen. De commissie besloot unaniem op dit verzoek in te gaan.

De laatste inspreker bracht, gesteund door een petitie van omwonenden,  de verkeersproblemen en de daarmee gepaard gaande onveiligheid rond de Heybergschool in het Molenlaankwartier onder de aandacht. Afgesproken werd dat deze problematiek vanuit de werkgroep fysiek van de commissie zal worden opgepakt en in overleg met de inspreker aan de verkeersdeskundigen van de gemeente wordt voorgelegd. 

De subsidie voor de bewonersorganisatie InHillegersberg werd unaniem goedgekeurd, evenals een bijdrage voor het voeren van stickers van de gebiedscommissie op de bussen van de BelBus.

Een tweetal adviezen voor verbetering van verkeersituaties in de Theseusstraat (n.a.v. een inspreekbijdrage tijdens de vorige vergadering) en de Ariadnestraat in 110-Morgen werden unaniem aan genomen.

Meer discussie ontstond met een vertegenwoordiger van de gemeente over het door Stadsontwikkeling ter advies ingebrachte Inrichtingsplan (IP) voor de gesloopte brugwachterswoning bij de Prinses Irenebrug en de omgeving daarvan. In een vorige vergadering had de commissie een advies uitgebracht om de herontwikkeling van dit stukje Terbregge te benutten om de onoverzichtelijke aansluiting van de B.L. Rotte kade op de Terbregseweg te verbeteren. In het IP was slechts een iets breder trottoir voor een nieuw te bouwen pand opgenomen en de wethoudersbrief die de commissie kort voor de vergadering als antwoord op het advies ontving bevatte ook enkele merkwaardige conclusies en opmerkingen. De commissie ging daar dan ook niet mee akkoord en besloot dat enkele leden met de deskundigen van Stadsontwikkeling nader in gesprek zouden gaan.

Foto: De Havenloods

Datzelfde voorstel was ook de uitkomst van een discussie die zich hierna ontspon over een proef met een afsluiting van de Wilgenlei nabij de Ringdijk. De oplossingsrichting van SO voor deze blackspot werd door enkele commissieleden met ernstig betwijfeld. Zo zou zo’n afsluiting tot andere verkeersstromen gaan leiden en een verplaatsing van verkeersproblemen naar elders betekenen. Men vreesde dat het middel (de voorgestelde oplossing) wel eens erger dan de kwaal zou kunnen zijn. Zo dreigde bijvoorbeeld ook het gevaar dat de Ringdijk door het ontbreken van kruisend dwarsverkeer over de gehele lengte tot een heuse racebaan zou  verworden en waren er naar de mening van sommige commissieleden ook andere, minder ingrijpende mogelijkheden ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het door fietsers massaal negeren van rode verkeerslichten oplossen door de weg dan maar geheel af te sluiten was ‘belonen van slecht gedrag’ en typerend voor de onmacht van de overheid voor toezicht en handhaving. Commissielid Ton van Eijsden betwiste niet dat deze kruising een blackspot was maar wees er bovendien fijntjes op dat de notitie van Stadsontwikkeling een onderbouwing in de vorm van een analyse van die verkeersongevallen ontbeerde. Hij omschreef het voornemen als medicijnen voorschrijven terwijl onbekend is welke ziekte de patiënt heeft.  Het oplaten van zo’n proefballonnetje ging hem dan ook te ver. 

Hierna presenteerden vertegenwoordigers van Stadsontwikkeling en voetbalvereniging Sparta gezamenlijk de plannen voor een herontwikkeling van het trainingscomplex van Sparta in Nieuw-Terbregge. Deze plannen, waarvan de commissie en vooral de bewoners van deze wijk via de media hadden moeten vernemen, hadden voor de nodige onrust gezorgd. Vooral omdat onduidelijk was hoe de daarmee gepaard verkeersdrukte en de parkeerproblematiek moest worden opgelost. Nieuw-Terbregge is niet ontworpen, noch gebouwd om grote(re) aantallen auto’s en vooral autobussen te verwerken. Ook raakten een aantal commissieleden een weinig geïrriteerd door het feit dat Sparta zich niet echt als een ‘goede buur’ richting de bewoners opstelde. De club scoorde om in voetbaltermen te blijven niet op het gebied van overleg met bewoners en informatieverstrekking. Met de toezegging dat men met de bewonersorganisatie Terbregge’s Belang en enkele in Nieuw-Terbregge wonende commissieleden nader in overleg zou gaan en een bewonersavond zou organiseren werd deze presentatie afgesloten.

Besloten werd om een advies voor een beleidskader gemeentelijke dienstverlening en een integraal beleidsplan zorg, welzijn en jeugdzorg ter voorbereiding aan de commissieleden van de werkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling toe te vertrouwen. 

Jan Pierweijer en Ton van Eijsden stelden zich als commissieleden beschikbaar om mee te helpen aan het opstellen van het gebiedsverslag 2018.

Vanuit de werkgroep fysiek werden enkele zaken richting commissie en gebiedsmanagers teruggekoppeld.

Zo vroeg men zich af waar de brief met het verzoek van de wethouder was of bleef inzake het (betaald) parkeren in het Kleiwegkwartier. Zolang dat verzoek er niet was kan de commissie immers ook geen formele reactie geven.

Aandacht werd ook gevraagd voor de gebrekkige informatieverstrekking van Stadsontwikkeling richting omwonenden over de ontwikkelingen rond het voormalige pand van Eef & Huub aan de Ceintuurbaan en de nieuwbouw Elektroweg/Prins Frederik Hendrikstraat. De commissie verzocht de gebiedsmanager er bij StadsOntwikkeling op aan te dringen meer en beter richting omwonenden te communiceren.

Vervolgens bleek er enig misverstand te zijn gerezen over een bijeenkomst rond de aanpak van problemen op en rond de Bergse Plassen. Commissieleden Jiska Schimmelpennink en Jaco de Hoog beoogden een brede schouw met zo veel mogelijk direct betrokken partijen, terwijl de gebiedsmanager een binnenkort ambtelijk te organiseren studie en bijeenkomst specifiek gericht op de waterkwaliteit en bevaarbaarheid voor ogen had. Uiteindelijk werd besloten dat het een het ander niet hoefde uit te sluiten, zodat er voor aanvang van komend vaarseizoen zo’n bijeenkomst zal worden georganiseerd.

Foto: Dagblad010

De toenemende leegstand in het winkelcentrum Hillegersberg en de gevolgen daarvan voor het gebied baarden de meeste commissieleden zorg. Enkele commissieleden hadden al contact gezocht met wethouder Barbara Kathmann (wijken en economie) en gaan trachten de problemen daar op een hoger ambtelijk en politiek niveau neer te leggen. Vanuit de commissie zullen Dennis Mark, Jaco de Hoog en Juliette van der Kolk zich hiermee bezig gaan houden.

De jeugdoverlast op de Meidoornweide lijkt ondanks een aantal getroffen maatregelen nog niet helemaal opgelost. De commissie verzocht de accounthouder van de Directie Veilig, die een coördinerende rol in dit dossier heeft hierover te rapporteren, hetgeen inmiddels gebeurd bleek.

Ton van Eijsden meldde dat hem geruchten hadden bereikt dat de nieuwbouw van het Rijndam Revalidatiecentrum en de Mythyl- en Tylthylschool op de locatie Hazelaarweg vertraging zou hebben opgelopen als gevolg van problemen bij Rijndam. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan zou dat volgens hem ook gevolgen kunnen hebben voor de locatie en de nieuwbouw van Wolfert Dalton in 110-Morgen. Hij verzocht namens de werkgroep fysiek de gebiedsmanager hierover StadsOntwikkeling te bevragen en indien deze geruchten op waarheid berusten te informeren welke gevolgen dit zou kunnen hebben.

Onverlaat de voortgang van de ontwikkelingen van het nieuwe Onderwijs- en Revalidatie Centrum (OCR) De Hazelaar bleek vanuit de werkgroep fysiek van de commissie dat er op voorhand ernstige ongerustheid bestond over de verkeersafwikkeling via de Abeelweg, waarover dagelijks meer dan 100 busjes heen en weer zouden gaan rijden. Vooruitlopend op een mogelijk ongevraagd advies daarvoor werd de gebiedsmanager verzocht om bij SO op voorhand collegiaal te informeren naar de mogelijkheden van een ontsluiting van dit OCR (uitsluitend) voor deze schoolbusjes via de Hazelaarweg.

De stankoverlast die omwonenden ondervinden van de vruchten van de Japanse notenbomen op de Kerkstraat werd door de leden van de werkgroep fysiek onderschreven. De opvatting van Stadsbeheer dat het kappen van gezonde bomen in strijd met wetgeving zou zijn vond men echter ‘te kort door de bocht’. De werkgroep plaatste grote twijfels bij de haalbaarheid en de effectiviteit van de door Stadsbeheer aangedragen oplossing om de vruchten te verwijderen en te rapen. Het advies was om deze voorgestelde oplossing het voordeel van de twijfel te geven en het voor één periode te monitoren. Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren dan zal de commissie een ongevraagd advies ter vervanging door andere aanplant indienen.

De voorgenomen werkzaamheden ter verbetering van het kruispunt Kleiweg/Uitweg/Rozenlaan zullen lange tijd ingrijpende gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling in een groot deel van het gebied. Onduidelijk is nog in hoeverre deze werkzaamheden en omleidingen effect hebben op en/of samenvallen met de geplande werkzaamheden (ophoging en asfaltering) van de Ringdijk.

Foto: Dagblad010

Gelet op de slechte ervaringen rond de werkzaamheden op de rotonde Jasonweg dringt de commissie er op aan om de communicatie rond deze werkzaamheden en de planning ervan naar het publiek breder en beter te organiseren.

De uitkomst van een door de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek gehouden peiling in de Juristenbuurt is gedeeld met de gehele commissie. Voornaamste conclusie er is nauwelijks draagvlak voor de invoering van betaald parkeren als oplossing voor de op een aantal plaatsen aanwezige parkeerdruk, veroorzaakt door forenzen en passagiers van RTHA (Zestienhoven). Niet uit te sluiten valt dat deze parkeerproblemen in de nabije toekomst zullen toenemen indien het voornemen van de gemeente en de metro-poolregio om betaald parkeren in te voeren op het P&R-terrein langs de G.K. van Hogendorpweg wordt ingevoerd. Ton van Eijsden deelde de commissie mee dat er ten aanzien van de noodzakelijke uitbreiding van het fietsparkeren bij het metrostation door de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek het initiatief is genomen om in breder verband en met alle betrokken partijen te komen tot integrale oplossingen en verbeteringen.

Ondanks het grote aantal onderwerpen en de soms pittige discussies lukte het Jan Pierweijer als technisch voorzitter toch om de vergadering op het geplande tijdstip af te sluiten.