Verslag gebiedscommissie 19 februari 2019

Bij de opening en mededelingen werd aangegeven dat Mw. Van der Sluijs is gestopt en ze is bedankt voor haar inzet de afgelopen 5 jaar.

Hierna werd Dhr. A. Pieterson als nieuw lid geïnstalleerd door middel van het afleggen van de eed.

De agenda werd conform vastgesteld.

Er waren deze keer maar liefst negen insprekers die allen vóór dan wel tegen betaald parkeren Kleiwegkwartier waren.

Agendapunt 5 ging betrof het (hernieuwde) gevraagde advies inzake de invoering van betaald parkeren in het Kleiwegkwartier als oplossing voor de parkeerproblemen aldaar. Er is in het bestaan van de gebiedscommissie geen dossier geweest dat zo uitvoerig is besproken, onderzocht en bediscussieerd als deze problematiek. Omdat de parkeeroverlast en de parkeerdruk in verschillende delen van het Kleiwegkwartier qua oorzaak, qua omvang en qua tijdstippen nogal uiteenlopen, bleef de vraag open of de invoering van betaald parkeren daarvoor de beste oplossing zou zijn. Een ander zwaarwegend aspect was dat uit het draagvlakonderzoek een ruime meerderheid van de bewoners tegen de invoering van betaald parkeren was. 

Dat er op verschillende plaatsen en tijdstippen overlast was en de parkeerdruk hoog is staat buiten kijf. Maatwerk zou derhalve geboden zijn, maar volgens het adviesverzoek van de wethouder kon slechts vóór of tegen het invoeren van betaald parkeren worden gekozen. Uitzonderingen bleken vooralsnog niet mogelijk. Het advies om niet tot invoering van betaald parkeren te adviseren werd uiteindelijk met 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Wel besloot de commissie  om samen met bewoners per deelgebied toch te bezien of en zo ja welke andere oplossingen haalbaar zouden zijn.

Nadat een nieuwe foto van de gebiedscommissie was genomen werd de vergadering hervat met besluitvorming.  Enkele Bewonersinitiatieven waren door de werkgroep goedgekeurd en kunnen worden uitgevoerd. Een ongevraagd advies Vervoersplannen 2020, een advies voor ultrafijnstofmeting ter aanvulling van  het Luchtmeetnet HiS en een gevraagd advies Beleidskader Dienstverlening werden unaniem aangenomen.

De verdeling van de vertegenwoordiging bij de verschillende jubilea (zowel de 100 jarigen+ en 60 jaar+ gehuwden) ging er weer in sneltreinvaart doorheen.

Het jaarverslag 2018, waar veel voorwerk aan besteed is door de ambtelijke ondersteuning, werd unaniem goedgekeurd.  Een voorstel om als commissie informeel te evalueren vond eveneens algemene instemming.

De terugkoppeling van de werkgroepen nam enige tijd in beslag omdat er veel voorbereid was en dat werd in de vergadering met alle leden gedeeld. Dhr. Pieterson neemt in de werkgroepen de taak van mw. Van der Sluijs over.

Ter informatie ging het vooral over het verlaagde bedrag van het participatiebudget. Dat is verminderd met € 42.000 en dat is maar liefst 12% van het budget van vorig jaar.

Bij de rondvraag kwam ter sprake dat afbrekende takken regelmatig auto’s beschadigen. Besloten werd dat we als commissie daar weer een ongevraagd advies over moeten maken.

Ook de vraag om Mw. Van der Sluijs nog een bloemetje te geven voor bewezen diensten werd unaniem aangenomen. 

De vergadering kon om 22.40 uur door de voorzitter worden gesloten.