Gebiedsvisie Schiebroek 2030 en Ruimtelijk Kader Schiebroek 2030

28 november jl. vergaderde de gemeenteraad over de Gebiedsvisie Schiebroek en het daarbij behorende Ruimtelijk Kader. In de visie wordt o.a. inzicht gegeven in de vele initiatieven en ontwikkelingen van ontwikkelaars, zorgpartijen, onderwijsinstellingen en corporaties voor het gebied. De discussie in de gemeenteraad spitste zich op enig moment toe op de visie rond Schiebroek Zuid en het streven naar een gebalanceerd woningbestand door het verbeteren, vervangen, verkopen en nieuw bouwen van woningen. Met name de huisvesting van de huidige bewoners van de sociale huurwoningen zorgde voor een stevige discussie en monde uit in het indienen van een motie, die ook werd aangenomen.

Onderstaand vindt u een link naar alle, bij het agendapunt behorende, stukken en de aangenomen motie.

In de gebiedsvisie wordt aangegeven dat over heel Schiebroek initiatieven vanuit de markt zijn gestart. Nu de economie vanaf 2017 aantrekt zien ook corporaties weer mogelijkheden om te investeren. In Schiebroek Noord en Midden zijn al heel veel woningen door de corporaties aangepakt. Schiebroek Zuid is hierin achter gebleven. Er wordt nu gekeken welke kansen er liggen voor Schiebroek Zuid en haar bewoners. Denk hierbij aan herontwikkeling van kerk- zorg- en schoollocaties, maar ook aan vernieuwing en verduurzaming van een deel van de woningvoorraad. De komende jaren zal voor verschillende locaties in Schiebroek Zuid onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden.

Voor een totaal overzicht van alle (bouw)initiatieven klikt u op de link van de gebiedsvisie en ga dan naar pagina 29.

Raadsvoorstel https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7791079/1/s19bb017514_6_34538_tds

Gebiedsvisie Schiebroek 2030 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7791080/1/s19bb017513_1_48272_tds

Ruimtelijk Kader Schiebroek 2030 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7791082/1/s19bb017548_1_48532_tds

Advies gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7791085/1/s19bb017549_1_48732_tds

Beantwoording B&W op advies gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7791084/1/s19bb017554_5_38163_tds

Toezegging wethouder aantal sociale huurwoningen in Schiebroek https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8222081/1/s19bb024284_3_54356_tds

Raadsbesluit Gebiedsvisie Schiebroek 2030 en Ruimtelijk kader Schiebroek https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8240126/1/19bb24322_Raadsbesluit_‘Gebiedsvisie_Schiebroek_2030’_en_‘Ruimtelijk_Kader_Schiebroek’

Motie: Bewoners Schiebroek blijven in de wijk https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8232417/2/19bb24525