Staat ‘Huis van de Wijk’ Schiebroek straks op straat ?

De bewonersorganisatie sbo Leven in Schiebroek schreef onderstaande open brief aan het college van Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenteraad.

Geacht College en leden van de Gemeenteraad, 

De samenwerkende bewonersorganisaties Leven in Schiebroek (sbo LiS) maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het Huis van de Wijk in Schiebroek.
In een deel van Schiebroek (Schiebroek-Zuid) is, zoals u bekend, sprake van forse sociaal- maatschappelijke problemen. Vooral voor deze bewoners is een Huis van de Wijk met alle activiteiten die daar georganiseerd kunnen worden van groot belang. Met het oog op de specifieke problemen van Schiebroek-Zuid zijn daarom bepaalde zaken, vooral die op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening, in dit Huis van de Wijk geclusterd en dienstverleners en professionals (Dock, Vraagwijzer, CvD, Stop-de-Schulden, digimaatjes, etc.) kunnen daardoor intensief en effectief samenwerken. 

Helaas worden de activiteiten die kunnen worden ondernomen beperkt (o.a. geen mogelijkheden in de avonduren alsmede beperkte en wisselend beschikbare ruimten), omdat het Huis van de Wijk is gevestigd in verpleeghuis annex revalidatie-instelling Aafje-Schiehoven aan de Hamakerstraat. Een vestiging die door deze dubbelfunctie niet optimaal is. 

centrale hal Aafje-Schiehoven (foto: Aafje)

Locaties

Het uitgangspunt dat een Huis van de Wijk bij voorkeur in een gemeentelijk pand zou moeten worden ondergebracht moest destijds al snel worden verlaten. Het enige in aanmerking komende gemeentelijke pand in Schiebroek, dat van LCC Castagnet, bleek namelijk verhuurd te gaan worden aan een kinderopvangbedrijf, terwijl de culturele- en horeca-exploitatie in dit LCC geprivatiseerd werden. Ook onze organisatie moest daarom uit dit gemeentelijk pand en ondergebracht worden in het Huis van de Wijk aan de Hamakerstraat. De keuze voor de huidige locatie, hoewel dus niet ideaal, was de uitkomst van een uitgebreide zoektocht naar een geschikte locatie. Bij deze zoektocht zijn destijds meer dan twintig mogelijke locaties onderzocht door m.n. de gebiedscommissie, welzijnsorganisatie DOCK en onze organisatie. De betreffende locaties voldeden echter geen van allen en het pand van Aafje bood nog de meeste mogelijkheden. 

Sloopplannen

De huidige locatie Aafje-Schiehoven zal echter op niet al te lange termijn gaan verdwijnen. Sloop van dit gebouw is voorzien voor 2021. Nieuwbouw van de revalidatie-afdeling elders in Schiebroek is reeds gepland en de verpleegafdelingen zullen elders in de stad worden ondergebracht. 

De nieuwbouw van Aafje, waarvan de bouw gecombineerd wordt met een kerkgebouw, zal beduidend kleiner zijn dan het huidige pand en biedt géén mogelijkheden om daar ook een Huis van de Wijk te faciliteren.
Concreet betekent dit dat de zoektocht naar een andere geschikte locatie voor een Huis van de Wijk opnieuw moet plaatsvinden. Omdat er in Schiebroek nauwelijks veranderingen zijn in het aanbod van daarvoor geschikte panden betekent dit niet meer of minder dan een herhaling van de zoektocht van enkele jaren geleden en dus een tamelijk voorspelbare uitkomst. 

Voor een wijk als Schiebroek met bijna 17.000 inwoners waarvan, zoals reeds opgemerkt een niet onaanzienlijk deel met sociaal-maatschappelijke problematiek te kampen heeft, is dit uiteraard een onacceptabele situatie. 

Terug bij af? 

In de Gebiedsvisie Schiebroek 2020 en in de reactie daarop van uw college aan de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek d.d. 2 juli 2019 wordt gewag gemaakt van het feit dat de clusters SO en MO de behoefte aan voorzieningen op het maatschappelijk en sociale vlak onderzoeken en in dit onderzoek ook de behoefte aan sociale ontmoetingsplekken meenemen. In die brief spreekt uw college de verwachting uit dat dit onderzoek binnen een jaar voltooid zal zijn en dat de gemeente mede gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek de zoektocht naar alternatieve locaties voor sociale ontmoeting zal faciliteren.
Gezien de ontwikkelingen in met name Schiebroek-Zuid lijkt de uitkomst van het onderzoek naar de behoefte van sociale ontmoetingsplekken het intrappen van een open deur. Die behoefte was er al en is er nu nog steeds, wellicht zelfs in nog grotere mate. De zoektocht naar alternatieve locaties, m.n. die voor een Huis van de Wijk – die naar wij hebben vernomen nog nauwelijks lijkt te zijn opgestart – ontbeert ons inziens echter het gevoel van urgentie. 

Een dringend verzoek! 

Het zal toch niet zo zijn dat Schiebroek met haar 17.000 inwoners straks als enige wijk
in Rotterdam zonder een Huis van de Wijk geraakt? Maar ook de op de loer liggende versnippering van de activiteiten die in een Huis van de Wijk thuishoren over verschillende kleinere locaties verspreid in de wijk zal, naar wij oprecht vrezen, leiden tot een teruggang in de dienstverlening en mogelijkheden op maatschappelijk en sociaal gebied. Een potentiële ontwikkeling die we met name in Schiebroek-Zuid nu juist niet kunnen gebruiken! 

College en leden van de raad; wij vragen u om nu reeds al uw invloed uit te oefenen om er voor te zorgen dat Schiebroek na de sloop van Aafje-Schiehoven een passend én doelmatig onderkomen krijgt voor het dringend noodzakelijke Huis van de Wijk. 

Wij vernemen graag nader van u. 

Met vriendelijke groet,
namens bestuur sbo Leven in Schiebroek, 

Marijke van Seventer, voorzitter