Bezwaar tegen onveilige fietsoversteek in tijdelijke situatie bij Hazelaarweg/Ankie Verbeek-Ohrlaan

De ontwikkelingen inzake de A16 Rotterdam bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan (AVOlaan) leverden een schrikreactie op over de nu voorliggende uitvoering voor het fiets verkeer.

Het plan is namelijk om het autoverkeer ter hoogte van de Hazelaarweg de “zandvlakte” in te sturen naar een tijdelijke rotonde. Vandaar uit kun je noordelijk afslaan richting Lansingerland en in zuidelijk richting Doenkade en A13 (zie onderstaande afbeelding). Tijdelijk beslaat wel een periode van meerdere jaren!

Waar zit de schrik? Het fietspad (dunne rode lijn op tekening ) wordt langs de zuidoostelijke kant van de tijdelijke weg geplaatst. Dat eindigt bij de AVOlaan vlakbij waar de auto’s af moeten slaan (in de afbeelding). Helaas moeten ze dan de drukke AVOlaan oversteken om het fietspad aan de overkant te bereiken bij de hockeyvelden. Er komen voor de fietsers haaientanden op de weg, dus géén voorrang zoals op de vlakbij gelegen rotonde Avolaan- Jasonweg. Zeker in de spitsuren zal dit grote problemen gaan geven met onverantwoorde risico’s op het gebied van verkeersveiligheid zelfs met de opstelstrook in het midden. Opvallend genoeg zijn er wel verkeerslichten gepland op de plek waar de fietsers de bouwweg kruisen ( 2 in de afbeelding)

Om de situatie nog eens te verergeren zal de rotonde in het laatste weekend van augustus open gaan, maar de scholen starten die aansluitende maandag. Iedereen weet dat bij wegomleggingen de 1e dagen chaos heerst én dat bij het begin van een schooljaar dat ook het geval is. Deze 2 chaos situaties combineren is een onzalig plan!

Er is gepleit voor tijdelijk verkeerslichten op de plek waar de fietsers de AVOlaan moeten oversteken en waar het verkeer het veld in moet. Helaas nog zonder resultaat.

Inmiddels is ook de Gebiedscommissie over deze zaak ingelicht en heeft een advies naar de wethouder gestuurd.

Het officiële verkeersbesluit is al goedgekeurd en hier wordt door bewonersorganisaties 110 Morgen en Schiebroek officieel bezwaar tegen aangetekend m.b.t. de fietsoversteek bij de Hazelaarweg/AVOlaan.

Hopelijk zullen alle inspanningen resultaat hebben!

Tekst Bezwaarschrift:

Op 2 juli j.l. is bovengenoemd verkeersbesluit 34486 genomen t.b.v. de tijdelijke turbo-rotonde met toegangswegen, Ankie Verbeek-Ohrlaan / N209 te Lansingerland en Rotterdam. Het betreft de aanleg van een tijdelijke verbinding tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan (hierna te noemen AVO-laan) in Schiebroek en de N209, de verbindingsweg tussen Rotterdam en Lansingerland. Deze verbinding bestaat op dit moment uit een T-kruising, voorzien van verkeerslichten.

Voor aansluiting op de nieuw aan te leggen rijksweg van de AVOlaan zal een knooppunt (de AVOknoop) worden gerealiseerd voorzien van fly-overs. Om dit mogelijk te maken wordt het huidige kruispunt afgesloten en wordt een tijdelijke verbinding aangelegd om toch verkeer van en naar de N209 mogelijk te blijven maken middels een zogenaamde turborotonde.
Het ontwerp van deze rotonde met de toegangswegen vormt het onderwerp van bovengenoemd verkeersbesluit. Tegen dit besluit/ontwerp richt zich ons bezwaar en wel om de navolgende redenen. De rotonde met bijbehorende verkeersinstallaties en toegangswegen voldoet weliswaar aan het juridisch kader/i.c. de voorschriften maar brengt groot gevaar mee voor de verkeersveiligheid van fietsers. Het ontwerp voorziet in een fiets-oversteekplaats ter hoogte
van de aansluiting Hazelaarweg op de AVOlaan. Een oversteekplaats waar veel gebruik van zal worden gemaakt omdat dit fietspad de hoofdverbinding vormt voor scholieren van en naar Lansingerland en Rotterdam. Bovendien wordt deze oversteek gebruikt om naar de sportvelden aan de Hazelaarweg te gaan. In de huidige situatie wordt de oversteek beveiligd door verkeerslichten en na realisatie van de rijksweg zal er ter hoogte van de Hazelaarweg een rotonde worden aangelegd met voorrang voor fietsers, identiek aan de iets verderop gelegen rotonde AVOlaan/Jasonweg.

Voor de tijdelijke oversteekplaats meent het ontwerp te kunnen volstaan met het aanbrengen van haaientanden en opstelstrook in het midden van de weg. Dit zou in overeenstemming met de wet zijn, daar de AVOlaan officieel een 50km weg is. De AVOlaan vormt een drukke verkeersweg, m.n. in de spitstijden en wordt bovendien door veel automobilisten als een racebaan beschouwd. Er is dan ook reële vrees dat fietsers ófwel geen mogelijkheid wordt gegeven om over te steken óf dat dit gedaan wordt onder levensgevaarlijke omstandigheden. Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en dienen beschermd te worden, ook en vooral in die gevallen waar de praktijk vaak anders is als de wet: de snelheidslimiet wordt veelvuldig overtreden. Dat de minister tot dit besluit heeft kunnen komen bevreemdt ons dan ook ten zeerste, temeer daar verderop het tijdelijke fietspad, ter hoogte van de kruising met de bouwweg, wel verdergaande maatregelen zijn aangebracht in de vorm van verkeerslichten. Dit terwijl het fietsverkeer te allen tijde
voorrang heeft op bouwverkeer.
De te ontstane situatie van oversteekplaats zonder voorrang en enkel een opstelplaats in het midden brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee voor fietsers, risico’s die nog vergroot worden, omdat deze tijdelijke oversteek in werking treedt op de eerste schooldag, vanouds een dag waarop scholieren en autoverkeer weer aan elkaar moeten wennen. Laat staan dat dit gebeurt op een voor beiden nieuwe en nog verwarrende route! Om die en bovengenoemde redenen tekenen wij bezwaar aan tegen dit ontwerp en verzoeken u het besluit v.w.b. de fietsersoversteekplaats te vernietigen en het ontwerp te wijzigen door het invoegen van een oversteekplaats met voldoende bescherming, bijvoorbeeld door het aanbrengen van tijdelijke) verkeerslichten die d.m.v. een drukknop door fietsers in werking gesteld kunnen worden, een situatie identiek aan die van de andere doorgaande wegen in Schiebroek.