Terbregge

Wie Terbregge zegt, “moet” er rekening mee houden dat er in feite sprake is van twee kenmerkende, te onderscheiden onderdelen, dat wil zeggen het bestaande Terbregge, dat zijn onderdelen, de kern van Terbregge direct naast de Irenebrug, de bescheiden bebouwing van over het algemeen ongeveer een honderdtal kleine bescheiden eengezinswoningen ook wel “het blok” genoemd. Daarnaast is er sprake van bebouwing in de VINEX-locatie Nieuw Terbregge circa 1000 woningen en de bebouwing aan de beide zijden van de rotte, de Terbregseweg en de Ommoordseweg.

Bijzonder is dat in Terbregge reeds 100 jaar een actieve bewonersorganisatie aanwezig is. Dit is de oudste bewonersorganisatie van Rotterdam zoniet in de van Nederland. De opgave(n) waarvoor de bewonersorganisatie zich gesteld zag staan waren divers, doch hebben allen te maken hebben gehad met het opkomen voor de belangen van de bewoners. De opgaven hebben een sociaal/ participatie karakter gehad, doch hebben zich ook uitgestrekt op de gebieden van ruimtelijke ordening, milieu en buitenruimte. De meest aansprekende prestaties van de bewonersorganisatie zijn:

  • De inpassing van de VINEX-locatie Nieuw Terbregge, in het bestaande gebied
  • De realisatie van een oorlogs- en herdenkingsmonument 4 mei naast de Irenebrug in het jaar 2000
  • De realisatie van een monument voor de voedseldroppings operatie Manna in het jaar 2015 op de geluidswal A20

De bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s belang, kan momenteel tenminste 10% van de huishoudens rekenen tot haar betalende leden. Dit is een bijzondere situatie. Dit zegt dat tenminste 10% van de huishoudens vertrouwen heeft in het bestuur van de bewonersorganisatie. Vroeger was er sprake van vrijwel directe soms bijna individuele belangenbehartiging. Heden ten dage zijn bewoners beter opgeleid en hebben een bredere kennis van de wereld als vroeger. De bewonersorganisatie functioneert daarom ook meer als een orgaan dat, zoveel mogelijk participatie nastreeft en bewoners actief betrekt bij verkiezingen die van belang zijn voor de wijk. Als (voorlopige) beleidsdoelen kunnen worden genoemd:

  • Het handhaven van het kleinschalige karakter van de buurt en wijk
  • Een schone hele en veilige wijk
  • Een groene (milieu verantwoorde) woonomgeving
  • Een wijk waar bewoners verantwoordelijkheid voor elkaar voelen