Wat doet Bewoners!HiS

Wat hebben we met Bewoners!HiS in de Gebiedscommissie (GC) bereikt? Mede als gevolg van de versnipperde (politieke) samenstelling van de gebiedscommissie hadden en hebben wij regelmatig de doorslaggevende stem bij vele gevraagde en ongevraagde adviezen. We hielden daarbij altijd de wensen en belangen van bewoners in het achterhoofd en dit waren ook wel andere meningen dan die van de politiek partijen. Het verhaal rond de “Skaeve huse” is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast namen we ook zelf meermalen het initiatief voor een ongevraagd advies en waren we nauw betrokken bij ongevraagde adviezen, die we namens bewoners konden ondersteunen:

Meebeslissen in bewonersinitiatieven is een belangrijke taak in de Gebiedscommissie. Veel van die bewonersinitiatieven werden en worden ondersteund door de bewonersorganisaties. Met een vertegenwoordiging namens Bewoners!HiS in die commissie zitten we ook daar bovenop.

Enkele initiatieven van Bewoners!His waren:

 • Een petitie om de Stadswinkel in 2017 open te houden
 • Een advies om ervoor zorg te dragen dat bewonersorganisaties niet in 2017 ter ziele zouden gaan
 • Aandringen dat de schouw weer meer onder invloed komt van bewoners, hoe en waar, met ook duidelijke terugkoppeling naar hen. Die inbreng moet beter en daar staan we als Bewoners!HiS voor

Initiatieven en activiteiten waar “Bewoners!His” actief aan mee werkt(e) zijn/waren:

 • Voorstellen om de buslijnen 35 en 174 ondanks opgelegde bezuinigingen het gebied zo goed
  mogelijk te laten bedienen
 • Adviezen rond de ontwikkelingen van de A16 Rotterdam. Diverse bewonersorganisaties hebben
  mensen in huis, die kennis van zaken hebben. Daardoor kon ook meegepraat en gedacht worden
  om kleine en grote resultaten binnen te halen
 • Het mede organiseren van de participatieavonden rond de uitbreidingsplannen van Rotterdam-
  The Hague Airport en het indienen van een ongevraagd advies hierover
 • Inspanningen om het openingsniveau van de Stadswinkel weer terug te brengen naar het niveau
  van 2016 wegens te grote drukte en te lange wachttijden (iets dat nog werd verergerd door de
  tijdelijke sluiting van de Stadswinkel in het centrum)
 • Adviezen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Helaas vaak een zaak van vaak lange adem
  door de stroperigheid van het ambtelijk apparaat
 • Het samen met enkele bewonersgroeperingen deelnemen in de klankbordgroep en de beheer-
  groep rond de (parkeer)problemen in relatie tot het Plaswijckpark
 • Meepraten over de parkeerproblematiek Kleiwegkwartier. Ook hier met de taak te zorgen dat
  bewoners worden gehoord
 • Het door de gezamenlijke bewonersorganisaties geïnitieerde project Luchtmeetnet, waarvoor
  vanuit de bewoners grote belangstelling bestaat voor deelname en vanuit de vakwereld en de
  politiek voor de unieke organisatorische en technische aspecten

Bewoners!HiS
opkomen voor úw belangen!