Bewoners!HiS & A16 Rotterdam

Vanuit de bewonersorganisaties, die samenwerken in Bewoners!HiS, is jaren gestreden om de nieuwe Rijksweg A13/A16 zo goed mogelijk ingepast te krijgen. Inmiddels zijn alle officiële inspraak mogelijkheden benut en heeft de Raad van State op 2 augustus 2017 groen licht gegeven voor de aanleg van de A16 Rotterdam, zoals de weg nu officieel heet. Alle jaren, waarin we bezig zijn geweest met inspraak, hebben natuurlijk ook successen opgeleverd bijvoorbeeld:

  1. de open bak door het Lage Bergse bos is via een overtunnelde weg op maaiveld (8m hoge dijk!) een overtunnelde weg half in de grond (4m hoge dijk) geworden. Een aanzienlijke verbetering.
  2. Door druk op de gemeentelijke politiek is motie Saldo 0 aangenomen. Dit heeft o.a. geleid tot hogere schermen op bepaalde stukken van het traject, tot stiller asfalt op de A16 Rotterdam en tot stiller asfalt op het onderliggend wegennet.
  3. Een recreaduct om het Schiebroekse park met de Vlinderstrik te verbinden.
  4. Het behoud van veld 4 van voetbalclub VOC.
  5. Ontsluiting van industrieterrein Schiebroek kruist niet met alle (jeugd) fietsers naar de sportfaciliteiten aan de Hazelaarweg. Helaas is ATV Terbregge (volkstuinen) hier de dupe van geworden, maar inmiddels is dit na veel gesteggel, opgelost.
  6. De weg is na onder de Rotte door te gaan verder ondergronds doorgetrokken. Hierdoor komt de weg pas na de 2e kwelsloot in het Terbregseveld boven de grond.
  7. De weg kan bij het passeren van de Randstadrail zo’n anderhalve meter lager worden dan eerst de bedoeling was.
  8. De ernstige vervuiling in de Veenput (Terbregge) wordt gesaneerd op het grondgebied van Rijkswaterstaat (circa 90% van de veenput)

Momenteel is de aanbesteding in volle gang. En hoewel er geen formele inspraak meer is, krijgen we gelegenheid om onze inbreng naar voren te brengen tijdens thema-bijeenkomsten met bewoners, die dicht op de weg komen te wonen. Van deze gelegenheden maakt Bewoners!HiS natuurlijk gebruik. Ook hebben we inbreng in eisen, die tijdens de bouw gesteld worden zoals een absoluut verbod van bouwverkeer in de woonwijken, veilige fietsverbindingen, een telefoonnummer voor informatie/klachten. Er zijn ook informatie punten ingericht waar men altijd eens kan gaan kijken, zoals onbemande in stadswinkels/gemeentehuizen. Tijdens de bouw wordt er een bemande informatiepunt bij de weg ingericht.

In deze fase letten we dus met name erop dat afspraken worden nagekomen en dat uitwerkingen van inrichtingsplannen goed rekening houden met de wensen van onze bewoners! Dit doen wij mede door vanuit Bewoners!HiS vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties samen te brengen met mensen uit Ommoord en zo nodig met mensen uit Lansingerland en Overschie.