Bewoners!HiS & grondwater- en funderingsproblematiek

Sinds mei 2016 maakt de BOK, de Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier, deel uit van een bijna maandelijks overleg over grondwater met ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Het gaat om een zogenaamd ambtelijk overleg. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van het Waterloket en de Afdeling Water, de Gebiedsregisseur en de leden van de Commissie Grondwater Oud-Hillegersberg. Voorzitter was – tot 1 januari 2018 – gebiedsdirecteur André Hammink.

In 2013 was een convenant gesloten tussen de gemeente, het Hoogheemraadschap en de Commissie Grondwater Oud-Hillegersberg. Daarin kwamen de deelnemende partijen inspanningen overeen om de grondwaterstand te verhogen, te pogen funderingsproblemen te voorkomen en funderingsonderzoek te stimuleren. De gemeente wenste in 2016 dat convenant te actualiseren. Een achterliggende reden was dat de Commissie Grondwater Oud-Hillegersberg inmiddels deel uitmaakte van de Bewonersorganisatie InHillegersberg. Die organisatie omvat noordelijk Hillegersberg, exclusief 110-Morgen. Ook binnen de BOK was naar het oordeel van de gemeente zoveel kennis aanwezig van de grondwater- en funderingsproblematiek binnen het Kleiwegkwartier, dat het wenselijk werd geacht de BOK te laten aanschuiven.

Op een middag in augustus 2016 werd op het Stadhuis aan de Coolsingel in de kamer van wethouder Eerdmans het vernieuwde convenant getekend door de wethouder, de hoogheemraad en bestuursleden van de BOK en InHillegersberg. Sinds maart 2017 is uit het ambtelijk overleg ook een projectgroep voortgekomen, die de taak had om te bekijken of de pas in 2019 geplande aansluiting op het oppervlaktewater van het infiltratiesysteem in de Bloemenbuurt, kon worden vervroegd. Ook in dat overleg heeft de BOK meegepraat. Andere bewonersvertegenwoordigers kwamen uit het project GoedGefundeerd! dat is overgegaan in GrondwaterOpPeil (GOP). In dat overleg legde de gemeente negen varianten voor om die vervroeging te bewerkstelligen. Het was uiteindelijk een tiende variant (een combinatie van twee andere) bedacht door Andreas van Rooijen van GOP, die is gekozen en waarvoor thans de voorbereidingen in gang zijn gezet.

De leden van GrondwaterOpPeil, het in het Statenlaankwartier gestarte project Prefusta (Statenlaankwartier) en de Commissie Grondwater Oud-Hillegersberg werken samen in de SBH, Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg. De SBH bracht het Masterplan Duurzaam Grondwaterbeheer uit. Het Uitvoeringsplan daarvan is nog in ontwikkeling. De SBH wilde ook aan tafel met de gemeente, waarbij een vertegenwoordiger van de SBH het standpunt innam, dat daarmee de rol van de BOK bij het overleg met de gemeente kon worden geschrapt. Noch de BOK, noch de gemeente was gecharmeerd van dat idee. Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe structuur waarin de gemeente op wijkniveau met bewoners praat. Het gaat vooralsnog om drie wijken, naast Oud-Hillegersberg, het Statenlaankwartier en omstreken en de Graven- en Bloemenbuurt. Op ambtelijk niveau is er overleg met de BOK, InHillegersberg en één vertegenwoordiger per wijk en op bestuurlijk niveau ook met de BOK en InHillegersberg. Voorzitter en secretaris van de SBH maken als ze in het Kleiwegkwartier wonen bij het bestuurlijk overleg deel uit van de delegatie van de BOK.

Het bestuurlijk overleg dus met de wethouder en de hoogheemraad staat één keer per jaar op de rol, het ambtelijk overleg heeft een drie-maandelijkse frequentie gekregen. Het overleg per wijk vindt zo vaak plaats als noodzakelijk. Behalve het participeren in deze overleggen heeft de BOK ten aanzien van de funderingsproblematiek nog een aantal andere initiatieven ontplooid.

  • Er vindt onderzoek plaats naar de zeer bijzondere problematiek van de Diamantweg. De Gebiedscommissie heeft daar in de vergadering van december 2017 zijn goedkeuring aan gegeven. In de begeleidingscommissie, die is gevormd, is ook de BOK vertegenwoordigd.
  • Het project Funderingskracht opgezet door het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam had tot doel funderingsonderzoek door eigenaren te stimuleren in de Bloemenbuurt West. Het bureau Twinstone had de leiding. De BOK maakte Twinstone wegwijs. En aandacht in de Buurtkrant zorgde voor een introductie van Twinstone. In een recente mail kreeg de BOK complimenten voor de bijdrage aan het project.
  • Een zelfde project is inmiddels van start gegaan in de Prinses Margrietlaanbuurt. Twinstone heeft de BOK gevraagd ook daar een zelfde rol te fungeren.
  • De BOK nam in 2017 alle kosten voor zijn rekening van de bewonersavonden, die Prefusta voor het Statenlaankwartier (plus de laantjes) en GrondwaterOpPeil organiseerden op respectievelijk 13 maart bij Djoj en 4 oktober in de Oranjekerk.

De BOK en InHillegersberg maken ook onderdeel uit van Bewoners!HiS. Op deze manier wordt kennis en ervaring uitgewisseld, zodat Bewoners!HiS weer een afgewogen standpunt kan innemen in de gebiedscommissie als het gaat om de grondwater- funderingsproblematiek in Hillegersberg-Schiebroek.