Leven-in-Schiebroek & Skaeve Huse

In juli 2017 zijn officieel de Skaeve Huse geopend: 11 containerwoningen bestemd voor mensen die dusdanig woonoverlast veroorzaken in hun omgeving dat zij daar niet meer te handhaven zijn.

Al in 2015 had wethouder Eerdmans zijn plannen om die Skaeve Huse te vestigen aan de Soesterbergsestraat bekendgemaakt. Tot zijn verbazing wekte dat nogal wat commotie in Schiebroek: de Soesterbergsestraat ligt weliswaar op grondgebied van Overschie, maar de dichtstbijzijnde woonwijk is Schiebroek Zuid. Een kwetsbare wijk die al genoeg problemen van zichzelf had, zeiden de Schiebroekenaren. De houding van de wethouder –zelf niet verschijnen op de infoavond, geen inzage willen geven in mogelijke andere geschikte locaties en hardnekkig beweren dat deze locatie voldeed aan alle eisen, zoals een woonbestemming hebben – die houding sterkte het vertrouwen van de Schiebroekenaren niet. Daar kwam bij dat niet echt duidelijk werd gemaakt wat nu woonoverlastgevers waren. Dezelfde wethouder, die bij een vervolgbijenkomst en beeld schepte van “eenzame lieden die door omstandigheden een verkeerd leefritme hadden ontwikkeld waardoor ze bijvoorbeeld ’s nachts keihard muziek draaiden”, had het in de pers over buurtterroristen en aso’s. Reden voor LiS om de wethouder persoonlijk aan te spreken in een open brief met vragen over hoe en wat. Die brief en het antwoord daarop werd vervolgens gepubliceerd in LiS’magazine Leven in Schiebroek, zodat er een eerste begin van informatie was.

Om de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkeling van de Skaeve Huse werd de voorzitter van LiS lid van de begeleidingscommissie. In die commissie werden de plannen voor het bouwen besproken, het aanvragen van de woonbestemming (die was er dus nog niet!), welke wooncorporatie de Skaeve Huse zou beheren en welke organisatie de zorg voor de bewoners op zich zou nemen. En natuurlijk ook wat voor bewoners men mocht verwachten en aan welke criteria die moesten voldoen om niet potentieel overlastgevend of gevaarlijk voor de omgeving van Skaeve Huse te zijn. Uiteindelijk werd een convenant opgesteld tussen gemeente, verhuurder Woonbron en beheerder Centrum voor Maatschappelijk Werk, waarin al deze afspraken staan én de afspraak dat als naar de mening van de beheercommissie de bewoners van Skaeve Huse overlast geven aan de omgeving, de beheercommissie de Skaeve Huse kan laten sluiten. Dit uiteraard als niets anders meer helpt.

Op de avond dat het convenant werd getekend werd de begeleidingscommissie officieel omgezet in een beheercommissie. Voor een aantal van de aanwezigen was hun taak daarmee afgerond, maar voor LiS is het eigenlijke werk nu pas begonnen: de beheercommissie krijgt geregeld bericht over het reilen en zeilen van de Skaeve Huse, zowel over de bewoners als over de ervaringen van verhuurder en beheerder. Daarvoor wordt een logboek bijgehouden en klachten over bewoners dienen aan de commissie gemeld te worden, ook en vooral die van omwonenden.

Inmiddels is een aantal van de containers bewoond. De begeleiding van de bewoners is intensief, doel is om de bewoners uiteindelijk weer tot een normaal leefpatroon te brengen, zodat ze terug kunnen keren in de maatschappij. Of dat lukt, valt nu nog niet te zeggen. Wat wel gezegd kan worden is dat het contact door beheerder en commissie goed verloopt en dat er tot dusverre nog geen aanleiding tot klachten uit de omgeving is geweest. Dat willen we graag zo houden. Daarom blijven wij (LiS) vanuit de beheercommissie actief betrokken bij het toezicht, want Schiebroek moet een rustige woonwijk blijven zonder overlastklachten!