Baggeren van watergangen in Hillegersberg-Schiebroek

In Schiebroek en Hillegersberg is de gemeente gestart met het baggeren van watergangen en het reinigen van duikers (dat zijn waterverbindingen onder de weg).

Wat is bagger?

Bagger bestaat uit bladeren die ooit in het water zijn gevallen en zijn gaan composteren, samen met ander organisch materiaal.

Waarom baggeren?

Baggeren is belangrijk onderhoudswerk. Als er niet wordt gebaggerd, slibben de watergangen dicht. Ze kunnen dan minder water afvoeren, wat bij hevige regenval tot overlast kan leiden. Baggeren voorkomt ook dat de waterkwaliteit verslechtert. Bagger onttrekt namelijk zuurstof aan het water.

Op sommige plekken ligt meer bagger dan op andere. Dit wordt van tevoren gemeten. Het kan dus zijn dat op sommige plekken wel wordt gebaggerd en in andere watergangen niet of nauwelijks.

De gemeente heeft als doel om in ieder geval één keer in de 8 of 10 jaar op een plek te baggeren.

Deze baggerwerkzaamheden dragen bij aan het doel van het Hoogheemraadschap en de gemeente, namelijk ‘droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving’.

Uitvoering

Van de baggerspecie die de gemeente gaat verwijderen, zijn monsters genomen, zodat de kwaliteit van de baggerspecie kan worden bepaald. De baggerspecie wordt dan volgens de wettelijke voorschriften verwijderd en afgevoerd naar een locatie waar dit verwerkt kan en mag worden.

De watergangen worden gebaggerd met behulp van een baggerboot of baggerpomp. Ter hoogte van slooteinden wordt daartoe de bagger met behulp van een kraan of andere hulpmiddelen opgeladen in vrachtauto’s. Deze zogenaamde ‘opstelplaatsen’ worden met de gemeente afgesproken. Dat geldt ook voor de rijroutes van de vrachtwagens.

Overlast werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur. Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeer) overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor wordt om uw begrip gevraagd. De gemeente doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen het werk verstoren. Dit kan leiden tot verschuivingen in de planning. Tijdens de uitvoering kunnen wegen, trottoirs en fietspaden tijdelijk versmald of afgesloten zijn om bij de watergangen te kunnen komen. Met borden staat aangegeven hoe u het beste kunt lopen of rijden. Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat, zowel in het water als er omheen.

De gemeente vraagt u daarom om obstakels (bijvoorbeeld bootjes en overhangende begroeiing) uit/bij de sloot te verwijderen en langs de sloot geen fietsen aan lantaarnpalen vast te zetten.

Planten/dieren

De gemeente hecht grote waarde aan de natuur. Uitgangspunt bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dat de flora en fauna in en om de watergangen beschermd moeten worden. Het op de kant leggen van bagger heeft geen nadelige invloed op de flora en fauna. Oeverzones en kanten worden tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk ontzien. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Zo wordt tijdens het baggeren gezorgd voor voldoende vluchtwegen.

De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. Deze ecoloog bekijkt vooraf de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheden binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming uit te kunnen voeren.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie, vragen of klachten, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Uitvoering Werken: 010 – 289 86 00, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 16.30 uur.

Bron: Gemeente Rotterdam