Hillegersberg-Schiebroek! visie

Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek is in Hillegersberg-Schiebroek de enige groepering die geen politieke achtergrond en doelstellingen heeft. Daarmee voldoet zij als geen ander aan de eerste opzet en intentie van de gebiedscommissies: vóór en dóór de bewoners. Door de verbinding van de zes bewonersorganisaties uit het gebied kunnen alle bewoners zich vertegenwoordigd voelen. De kandidaten op de lijst, geen van allen lid van een politieke partij, zijn afkomstig uit vier van de zes wijken, zodat er sprake is van een breed gedragen kennis van het hele gebied. Maar ook u als bewoner bent direct aan zet, omdat de bewonersorganisaties dicht bij de bewoners staan. Samen denken, samen doen, en samen op verandering en verbetering uit zijn, dat is ons streven. Daarmee kunnen we bereiken wat onze taak is: de gemeenteraad adviseren over wat er voor Hillegersberg-Schiebroek het beste is.

Voor iedere wijk…..willen wij natuurlijk het beste. De diversiteit in onze wijken is groot. Niet alleen wat betreft de stedebouwkundige opbouw, maar ook wat betreft onze bewoners.

Meepraten, meedenken en meedoen: de inzet is met zoveel mogelijk belangenorganisaties samen te werken, discussie te stimuleren en bewonersinitiatieven te activeren en te ondersteunen. Voor dit laatste onderdeel beschikt de gebiedscommissie over een eigen budget, waar rechtstreeks over beslist kan worden.

Sociale veiligheid & verkeersveiligheid: sociale veiligheid en verkeersveiligheid spelen in alle wijken een belangrijke rol, zij zullen veel aandacht krijgen.

Woonkwaliteit: de kwaliteit van woningen en leefomgeving heeft een hoge prioriteit, wij vinden daarbij vooral het bewaken van de eigenheid van de wijken van groot belang.

Groen & openbare ruimte: het goed en voldoende onderhouden van het bestaande groen en de bestratingen vereist grote zorg. Maar ook het meedenken over natuur- en groen- en waterbeleid speelt daarbij een belangrijke rol.

Welzijn: we vinden het noodzakelijk dat er oog is voor maatschappelijke en sociale ontwikkeling. Wij willen waar nodig bijzondere aandacht voor armoedebestrijding en voor mensen die in een sociaal isolement leven.

Kunst & Cultuur: wij willen het (verborgen) talent in onze wijken op het gebied van kunst en cultuur stimuleren. Kunst en cultuur kunnen een belangrijke rol spelen in de sociale cohesie van wijken.

Verkeer: verkeersoverlast, de fileproblematiek en de parkeerproblematiek spelen in elk van de zes wijken een grote rol. De ontwikkelingen rond de aanleg van de verbindingsweg A13-A16 zijn in volle gang, de inpassing in onder meer ons gebied staat voor 2014 op de rol. Daar willen en moeten we bovenop zitten. Ook het openbaar vervoer in ons gebied vereist veel aandacht. Ons doel is minimaal handhaven, maar waar nodig en mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer.

We zeggen duidelijk: we beloven niets!

De diversiteit in onze wijken is groot. Niet alleen wat betreft de stedenbouwkundige opbouw, maar ook wat betreft onze bewoners. De algemene aandachtspunten hebben overal verschillende accenten en nuanceringen. Het zijn met name deze punten die rechtstreeks vanuit de bewoners worden aangeleverd. De opsomming zal dus steeds wijzigen en worden aangevuld.

U treft hier geen beloften aan. Simpelweg omdat de gebiedscommissie slechts een adviserende taak heeft. De besluiten worden op de Coolsingel genomen en niet hier.
Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek wil geen valse verwachtingen wekken, maar u heeft net kunnen lezen waarom wij ons ‘druk’ willen maken.