Bewoners!HiS & Rotterdam-The Hague Airport (deel 1)

Zelden zijn over een onderwerp de opvattingen van bewoners zo verdeeld als over de uitbreidingsplannen van Rotterdam-The Hague Airport (RTHA) of zoals veel Rotterdammers nog steeds zeggen: vliegveld Zestienhoven. Er is een groep felle tegenstanders, die zich bedrogen voelt omdat ze vinden dat Zestienhoven niet het zakenvliegveld is dat men voor ogen had en die de vakantievluchten als storend en overlast gevend ervaren.

Daar tegenover staat een groep die de voordelen en het gemak van Zestienhoven verkiezen boven het tijdrovende en massale gedoe op Schiphol en de snelheid en kleinschaligheid van Zestienhoven roemen voor hun eigen vakanties.
Er is een groep bewoners die aangeeft veel en permanente overlast te ondervinden. Daartegenover weer een groep bewoners die daarop responderen met de opmerking ”dat wist je toch toen je hier kwam wonen?”. Kortom, over Zestienhoven zal naar het zich laat aanzien nimmer welke consensus dan ook worden bereikt.

De relatieve status-quo werd echter het afgelopen jaar plotseling doorbroken door de plannen voor een forse uitbreiding van het aantal vluchten. Meer overlast en vooral meer geluidshinder. En dat laatste aspect was precies waar het om draaide. Want de overlast van Zestienhoven is gekoppeld aan een maximale hoeveelheid te produceren geluidsoverlast. Dus niet het aantal vluchten of het aantal bestemmingen. Nee, alleen de hoeveelheid geluidsoverlast telt. Maar hoe meet je dat dan, een hoeveelheid geluidshinder?

In opdracht van de Rijksoverheid werd een zogenaamde verkenner aangesteld, die als opdracht kreeg om het draagvlak voor de uitbreidingsplannen van Zestienhoven te onderzoeken. En daarbij kwam Leven-in-Schiebroek om de hoek kijken. Eén van de lidorganisaties van deze samenwerkende bewonersorganisaties is namelijk de Bewonersvereniging Tegen Vliegtuigoverlast (BTV). Ontstaan vanuit een soort actiegroep heeft deze BTV zich ontpopt tot een serieuze gesprekspartner, waarin bij bestuursleden veel kennis van deze complexe materie is vergaard. De dit jaar op helaas veel te jonge leeftijd overleden BTV-voorzitter Hubert van Bremen werd door voor- en tegenstanders geroemd om zijn kennis en de genuanceerdheid van zijn benadering van dit onderwerp. Hij was het dan ook die in Schiebroek op een door Leven-in-Schiebroek georganiseerde en druk bezochte bewonersavond de standpunten van de overheid, het vliegveld en de verkenner op een keurige en heldere wijze naast de visie van de BTV wist te leggen.

Er gebeurde daarna nog iets opmerkelijks. Door de verkenner werd in zijn rapportage het idee geopperd om het maatschappelijke verkeer (lees: de helikoptervluchten van de traumaheli en die van de politie) dat bij elkaar een kwart van het emmertje met geluidshinder vulde, uit te plaatsen naar een locatie elders in de regio. Daarmee zou dat kwart geluidshinder weer kunnen worden opgevuld door andere, commerciële vluchten. Slim gedacht maar in schrille tegenstelling tot de resultaten uit de lokaal gehouden enquêtes, waarin omwonende aangaven weliswaar hinder van die helikopters te ondervinden, maar deze overlast maatschappelijk gezien wel breed te accepteren.

Leven-in-Schiebroek, in de gebiedscommissie vertegenwoordig in de fractie Bewoners!HiS, keerde zich duidelijk tegen dit merkwaardige advies van de verkenner en wel om de simpele reden dat dit niet alleen buiten zijn opdracht lag, maar vooral omdat de meerderheid van de bewoners geen nood-zaak zag om deze hoeveelheid geluidshinder van de trauma- en politiehelikopters in te wisselen voor ander/meer commercieel vliegverkeer. Het ging toch immers om draagvlak onder de bewoners?