A16 Rotterdam: sanering Veenput

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A16 Rotterdam zal het perceel aan de Ommoordseweg 48 door Rijkswaterstaat gesaneerd gaan worden. De grond is jaren geleden vervuild met zuurteer en de verharde puinlaag erboven met asbest. Het saneren zal in het najaar van 2018 geschieden. Rijkswaterstaat (RWS) heeft een informatiesheet opgesteld waarin meer details staan over de werkzaamheden. Download de informatiesheet hier.

Niet de gehele Veenput wordt gesaneerd door RWS. Alleen het deel wat op grand ligt dat eigendom is van RWS om de nieuwe deel van de A16 aan te leggen. GroenLinks Rotterdam zette zich al jaren geleden in om de gehele Veenput te saneren, zie het artikelĀ “Zuurteerput Ommoordseweg met spoed saneren”. Op dit moment spreekt de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek over een ongevraagd advies inzake gehele sanering van de Veenput. Download hier het advies wat voorligt ter bespreking en vaststelling vanavond.