Verslag Bewoners!HiS overleg 8 november 2017

Mededelingen

  1. Volgende vergadering zijn de vergaderdata 2018 van de gebiedscommissie bekend.

Toekomst Bewoners!HiS – nieuwe verkiezingen

  1. Campagneplan Bewoners!HiS besproken
  2. De kieslijst van Bewoners!HiS zit in de afrondende fasen. Met de indeling wordt verder verfijnd voor deze bekend gemaakt wordt
  3. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe publicaties met betrekking tot de verkiezingen

Van de gebiedscommissie

  1. Details over de sanering Veenput in Terbregge worden besproken. Dit omdat de gebiedscommissie een ongevraagd advies gaat uitbrengen over de omvang van de sanering door Rijkswaterstaat. De gemeente Rotterdam zou er voor moeten zorgen dat de gehele Veenput wordt gesaneerd.
  2. De commissie heeft een negatief advies uitgebracht over de voorgenomen sluiting Stadswinkel, de wethouder heeft hierop niet geantwoord maar zijn voorgenomen besluit tot sluiting in de Raad gebracht.

Naar de gebiedscommissie

  1. Er zijn klachten over de verkeersstremming in de middag bij Rijndam door het busvervoer van de leerlingen.
  2. Ook zijn er klachten over de situatie bij AH Peppelweg: de verbreding van het plein versmalt de weg en er ontstaan onoverzichtelijke situaties rondom het kruispunt Peppelweg/Soldanellestraat.
  3. Dee groep die de knelpunten op gebied van veiligheid bespreken met de verkeerscommissie/deskundigen en verzoekt melding bij hen te maken. Vrijwel alle knelpunten zijn bekend bij commissie, maar er wordt nauwelijks aangepakt: niet onveilig genoeg!