Verslag Gebiedscommissie 28 augustus 2018

In verband met de verbouwing van de vergaderruimte op de Argonautenweg werd voor deze vergadering uitgeweken naar Lommerijk aan de Straatweg.

De agenda liet weinig schokkende zaken zien. Als eerste kwamen enkele bewonersinitiatieven aan de orde. Het mag geen verrassing zijn dat de intocht van Sinterklaas in het Kleiwegkwartier weinig discussie opleverde. Dat kon niet gezegd worden van het volgende initiatief, dat een bijdrage behelsde voor de uitgave van een boek door de Stichting Historisch Hillegersberg over geschiedenis van de Sunrise limonadefabriek, die van 1938 tot 1978 in Schiebroek en Hillegersberg was gevestigd.

Hoewel er een negatief ambtelijk advies lag, omdat deze aanvraag niet meer zou passen in de door de gemeente aangescherpte richtlijnen voor bewonersinitiatieven, waren de meeste commissieleden positief over zo’n bijdrage aan een stukje geschiedschrijving van het gebied. Met een minieme meerderheid besloot de commissie toch de gevraagde bijdrage toe te kennen, met die restrictie dat er eerst nog overleg op ambtelijk en/of politiek niveau moet plaats vinden of deze toezegging wel conform de nieuwe richtlijnen is.

Het volgende initiatief van de Stichting Activos gaf minder discussie. Het initiatief behelsde een gezellige themadag in de sfeer van de 40/50er jaren voor zelfstandig wonende senioren.  Niet alleen ‘rammelde’ de aanvraag maar op een aantal punten maar (op twee commissieleden na) vond men de gewenste bijdrage van 3200 euro voor een activiteit van 50 personen veel te kostbaar. Dat zou namelijk neerkomen op een subsidie van 64 euro per persoon! Hierna vond er nog enige discussie plaats over de invulling van de Bewonersinitiatievendag  op 29 september 2018, maar daarover bereikte de commissieleden al snel consensus.

Vervolgens werd door medewerkers van Stadsontwikkeling een presentatie over de nota stedenbouwkundige uitgangspunten voor de nieuwbouw van het Wolfert van Dalton en de Mytylschool De Brug aan de Argonautenweg/Jasonweg gegeven. Realisatie van deze nieuwbouw is gepland voor 2022. Voorafgaand aan deze presentatie pleitte een bestuurslid van hockeyclub HCR nog voor aanpassing van de in deze nieuwbouw geplande sportzalen, opdat deze ook multifunctioneel door lokale sportverenigingen gebruikt konden (blijven) worden.

De drang om echt werk te maken van de voorbereiding van plannen, ideeën en voorstellen in de verschillende werkgroepen bleek uit de wens om zo spoedig mogelijk als werkgroepen bijeen te komen, waaraan ook invulling werd gegeven. De wijkagenda’s voor Hillegersberg en voor Schiebroek zijn inmiddels met aanbiedingsbrieven naar het college verzonden. Het ter informatie geagendeerde punt over de overlast op de Meidoornweide riep toch wat meer vragen op en de commissie hoopt vooral dat de bewoners (en hun ervaringen) daarbij betrokken zouden worden/blijven.

Het door de commissie als ongevraagd advies inzake de geplande opheffing van buslijn 174 in de avonduren was door de wethouder weliswaar gehonoreerd, echter de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) zou toch willen vasthouden aan het voornemen deze lijn ’s avonds te schrappen. De commissie fysiek kreeg opdracht een brief te formuleren waarin de wethouder namens de commissie verzocht werd om nogmaals druk uit te oefenen op de MRDH om van dit voornemen af te zien. Jan Pierweijer leidde als technisch voorzitter de vergadering weer met strakke hand en kon al om even na half elf de hamer voor de laatste keer laten vallen.